Dosen dan Pengajar Prodi HK

DOSEN TETAP HK

No. Nama Dosen Tetap(1)     NIDN(2) Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT(3) Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
    1   Dr. Makmun Syar’i, MHI     2005085801 05-08-1958   Lektor Kepala Dr. M.HI S1 IAIN Sunan Ampel Ponorogo Syariah/PA  
S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya Syariah  
  S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya Islamic Studies/Hukum Islam
    2     Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Ag     2003027001 03-02-1970 Lektor Kepala Dr, M.Ag S1 IAIN Antasari Banjar Masin   Syariah/PA  
S2 Antasari Banjar Masin Filsafat Hukum Islam
S3 UNHAS Makassar Ilmu Hukum
    3     Dr. H. Akhmad Haries, M.SI 2012057501 12-05-1975 Lektor Dr, M.SI S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Syariah/PM
S2 UIN Sunan Kalijaga   Hukum keluarga
S3 UIN Alauddin Makassar Islamic Studies/Hukum Islam
    4     Dr. Lilik Andaryuni, M.SI 2003097202 03-09-1972 Lektor Dr, M.SI S1 STAIN Samarinda Syari’ah/AHS
S2 UIN Sunan Kalijaga   Hukum keluarga
S3 UIN Alauddin Makassar Islamic Studies/Hukum Islam
    5     Alfitri, M.Ag., LLM., Ph.D 2009077603 09-07-1976 Lektor L.LM., P.hD S1 UIN Sunan Kalijaga   Syari’ah/Muamalat
S2 UIN Sunan Kalijaga Hukum Islam/Muamalat
S2 Univ. Of Melboune   Master of Laws
S3 Seatle USA   Law
    6     Dr. H. Moh. Mahrus, MHI 2003037801 03-03 1978.   Lektor MHI S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Tarbiyah/PBA
S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya Hukum Islam
S3 UIN Walisongo Semarang Hukum Islam/ Wakaf

kotak-surat

Kritik dan Saran dapat di kirimkan melalui Email pps.iainsamarinda@gmail.com